Jesus Siene Lia

Jan 22, 2023    Johnny Marten

Jesus säd to de Juden, dee aun am jleewden: Wan jie bie dee Wieed bliewen, waut ekj junt jelieet hab, sent jie woarhauftich miene Jinja.

– Johanes 8:31