Sas Doag Sell Wie Schauffen

Sep 4, 2022

“Sas Doag sent toom schaufen un aul june Oabeit doonen, un de säwenda Dach es de Sabat fa däm HARN junen Gott.”
– 5. Mose 5:13-14 (PB)