Sas Doag Sell Wie Schauffen

Sep 4, 2022    Pastor Bill Wiebe

“Sas Doag sent toom schaufen un aul june Oabeit doonen, un de säwenda Dach es de Sabat fa däm HARN junen Gott.”
– 5. Mose 5:13-14 (PB)