Gott Haft een gefaulen aun Menschen - Johnny Marten

Dec 10, 2023    Johnny Marten

Lot Gott em hechsten Himmel Iea kjrieen, un de Menschen opp de Ieed Fräd, dee, aun dee hee sien Jefaulen haft.

- Lukas 2:14