Der Friede am Palmsonntag - Jake Giesbrecht

Mar 24, 2024    Jake Giesbrecht

Un säd: Wan du doch weens nu en dise diene Tiet jeseenen hautst, waut die Fräd brinjen kunn. Nu, oba, kaust du daut nich seenen.

- Lukas 19:42