Eene Mutta - Pastor Peter Thiessen

May 14, 2023    Pastor Peter Thiessen

Eene Mutta - Pastor Peter Thiessen


Väle Frues haben goot jedonen, oba du steist äwa an aula,” sajcht äa Maun. Schmock loten es nuscht un daut straume vejeit, oba eene Fru, dee dän Harn fercht, saul jeloft woaren.

- Spricha 31:29-30