Fräd opp de Ieed - Frank Bergen

Dec 3, 2023    Frank Bergen

Lot Gott em hechsten Himmel Iea kjrieen, un de Menschen opp de Ieed Fräd, dee, aun dee hee sien Jefaulen haft.

- Lukas 2:14