Vejäwunk - Abe Guenther

Apr 14, 2024    Abe Guenther

Wan jie Menschen daut vejäwen, wan dee sikj jäajen junt vesindjen, woat jun himlischa Voda junt uk vejäwen. Oba wan jie aundre Menschen äare Sinden nich vejäwen, woat jun Voda junt june Sinden uk nich vejäwen.

-Matäus 6:14-15