Lia dien Kjind dän rajckhten Wajch - Pastor Peter Thiessen

Apr 7, 2024    Pastor Peter Thiessen

Lia een Kjint dän rajchten Wajch gonen; dan woat dee uk doabie bliewen wan dee oolt woat.

- Spricha. 22:6